ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA MADHYA 19.152


 

AKO OSOBA NE ZADOVOLJI DUHOVNOG UČITELJA, DOBIJA BĪJU — ILI OSNOVNI UZROK KARME, JÑĀNE I YOGE BEZ DOBROBITI PREDANOG SLUŽENJA. MEĐUTIM, ONAJ KO JE VJERAN SVOM DUHOVNOM UČITELJU DOBIJA BHAKTI-LATĀ-BĪJU – SJEME PREDANOG SLUŽENJA

 

KOMENTAR: Svi su stihovi neobično važni za razumijevanje kompletnog predanog služenja, ali u ovom stihu imamo veoma precizne odgovore na neka naša svakodnevna pitanja. To će saznati samo oni kojima su se otvorila pitanja ovakve vrste i koji su ih već postavili. Ovaj stih bi mogli komotno fino lijepo uokviriti i postaviti sebi više glave iznad kreveta u kojem spavamo svake noći – barem ja tako razmišljam i na putu sam da to i uradim – ne bi li mi ovo više znanje u stanju yoga-nidre prilikom spavanja — samo postepeno ušlo u um i u srce.

 

STIH 19.152

 

mālī hañā kare sei bīja āropaṇa

śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana

 

SYNONYMS

 

mālī hañā — becoming a gardener; kare — does; sei — that; bīja — seed of devotional service; āropaṇa — sowing; śravaṇa — of hearing; kīrtana — of chanting; jale — with the water; karaye — does; secana — sprinkling.

 

Kada osoba dobije sjeme predanog služenja, treba postati vrtlar i posijati sjeme u svoje srce. Ako postepeno zaliva sjeme procesom śravaṇe-kīrtane [slušanja i pjevanja], sjeme će početi da klija.

 

SMISAO: Živjeti s bhaktama, ili živjeti u hramu, znači slijediti proces śravaṇe-kīrtane. Ponekad bhakte početnici misle da mogu nastaviti proces śravaṇa-kīrtane bez obožavanja Božanstva, ali proces śravaṇa-kīrtane je namijenjen veoma naprednim bhaktama poput Haridāsa Ṭhākura, koji je bio zaokupljen śravaṇa-kīrtanom i nije obožavao Božanstvo. Međutim, ne bismo trebali lažno oponašati Haridāsa Ṭhākura i ostaviti obožavanje Božanstava samo da bismo se zaokupili śravaṇa-kīrtanom. To nije moguće za bhakte početnike.

 

Riječ guru-prasāda ukazuje da duhovni učitelj veoma milostivo podaruje učeniku blagoslov predanog služenja. To je najbolji mogući poklon koji duhovni učitelj može ponuditi. Oni koji su vodili pobožan zivot su dostojni da dobiju najvišu dobrobit života i da bi im podario tu dobrobit, Svevišnji Gospodin šalje Svog predstavnika koji im daje Njegovu milost. Obdaren milošću Svevišnje Božanske Osobe, duhovni učitelj dijeli milost onima koji su uzvišeni i pobožni. Tako duhovni učitelj uči svog učenika da služi Svevišnju Božansku Osobu. To se naziva guru-kṛpā. Krishna šalje dostojnom učeniku vjerodostojnog duhovnog učitelja i to je kṛṣṇa-prasāda — Krishnina milost. Krishninom milošću, osoba sreće vjerodostojnog duhovnog učitelja, a milošću duhovnog učitelja, učenik biva potpuno poučen predanom služenju Gospodina.

 

Bhakti-latā-bīja znači ,,sjeme predanog služenja". Sve ima svoj prvobitni uzrok ili sjeme. Svakoj ideji, programu, planu ili zamisli prethodi planiranje i to se naziva bīja ili sjeme. Procesi, pravila i propisi zahvaljujući kojima osoba može savršeno naučiti kako da predano služi predstavljaju bhakti-latā-bīju — ili sjeme predanog služenja. Ta bhakti-latā-bīja se dobija od duhovnog učitelja milošću Krishne. Drugo sjemenje se naziva anyābhilāṣa-bīja, uključujući karma-bīju i jñāna-bīju. Ako neko nema sreću da dobije od duhovnog učitelja bhakti-latā-bīju, umjesto toga uzgaja sjeme karma-bīje, jñāna-bīje — ili političke, društvene ili filantropske bīje. Međutim, bhakti-latā-bīja se razlikuje od drugih bīja. Bhakti-latā-bīja se može dobiti samo milošću duhovnog učitelja. Stoga, da bi dobila bhakti-latā-bīju, osoba mora zadovoljiti duhovnog učitelja [yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ..]. Bhakti-latā-bīja je izvor predanog služenja. Ako osoba ne zadovolji duhovnog učitelja, dobija bīju, ili osnovni uzrok karme, jñāne i yoge bez dobrobiti predanog služenja. Međutim, onaj ko je vjeran svom duhovnom učitelju, dobija bhakti-latā-bīju. Tu bhakti-latā-bīju dobija kada primi inicijaciju od vjerodostojnog duhovnog učitelja. Kada dobije milost duhovnog učitelja mora ponavljati njegova uputstva i to se naziva śravaṇa-kīrtana – slušanje i pjevanje. Onaj ko nije pravilno čuo riječi duhovnog učitelja ili ne slijedi propisane principe nije kvalifikovan da pjeva ili govori [kīrtanam].

 

To je objašnjeno u Bhagavad-gīti (2.41): vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana. Osoba koja nije pažljivo slušala uputstva duhovnog učitelja nije sposobna da mantra ili pjeva  ili propovijeda kult predanog služenja. Kada dobijemo uputstva od duhovnog učitelja – moramo zalivati bhakti-latā-bīju.

 

 

Madhya-līlā      Chapter 19: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu Instructs Śrīla Rūpa Gosvāmī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 19.152

 

Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

sonagaurangadas

3 komentara

Komentariši