ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.01.2020.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 7 FEBRUARY 2020 FRIDAY [FAST TODAY] [PART 1]


SLAVE GOSPODINA NITYĀNANDE BALARĀMA.

 

NA PARAVYOMI -- DUHOVNOM NEBU SU SVA ŽIVA BIĆA VJEČNO OSLOBOĐENE DUŠE. TAMO SE UTICAJ MATERIJALNE ENERGIJE OPAŽA PO SVOM ODSUSUTVU.

 

KOMENTAR: Uskoro nam dolazi jedna od najvećih vaiṣṇavskih svetkovina: Lord Nityānanda Trayodaśī – Appearance of Śrī Nityānanda Prabhu – 7 februara 2020 petak. Zavisno od raspoloživog vremena i drugih okolnosti biće prezentirano više prigodnih tekstova na ovu temu na nekoliko blogova.  

 

Ovi tekstovi su uvod u zabave Gospodina Nityānande Prabhua, te imaju svrhu da nam posluže i kao svojevrsna inspiracija za dalji rad na sebi i dalje postepeno duhovno napredovanje. Ujedno je i dobra prilika da se nešto više kaže o stvaranju cjelokupne kreacije, dakle i duhovne i materijalne. Da se podsjetimo – osnovni princip vedske kosmologije je postojanje dvojne stvarnosti – one vidljive i one nevidljive. Ovo su ponekad i pitanja dobronamjernih osoba, koje tragaju za znanjima višeg ranga. A bez milosti Gospodina Nityānande ne možemo ni doći u poziciju da uzmemo utočište lotosovih stopala Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua – Śrī Gaurāńge Mahāprabhua i dalje sve do Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe.

 

THE GLORIES OF LORD NITYĀNANDA BALARĀMA.

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa je Apsolutna Božanska Osoba, a Njegova prva ekspanzija u obliku namijenjenom zabavama je Śrī Balarāma.

 

Iznad granica ovog materijalnog svijeta nalazi se duhovno nebo, paravyoma, na kome se nalazi mnogo duhovnih planeta. Najuzvišenija među njima se zove Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇino prebivalište, Kṛṣṇaloka, sastoji se od tri dijela: Dvārake, Mathure i Gokule. U tom prebivalištu, Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u četiri potpuna dijela [četiri prvobitne ekspanzije] – Kṛṣṇu, Balarāma, Pradyumnu [transcendentalnog Kupida] i Aniruddhu. Oni su poznati kao izvorni četverostruki oblik.

 

Na Kṛṣṇaloki se nalazi transcendentalno mjesto poznato kao Śvetadvīpa ili Vṛndāvana. Ispod Kṛṣṇaloke na duhovnom nebu, nalaze se Vaikuṇṭha planete. Na svakoj Vaikuṇṭha planeti je prisutan četvororuki Nārāyaṇa, koji je ekspanzija prve četvorostruke manifestacije. Svevišnja Božanska Osoba poznata kao Śrī Balarāma na Kṛṣṇaloki je izvorni Sańkarṣaṇa [Božanstvo koje privlači], a ekspanzija tog Sańkarṣaṇe je drugi Sańkarṣaṇa po imenu Mahā-Sańkarṣaṇa, koji boravi na jednoj od Vaikuṇṭha planeta. Svojom unutrašnjom moći Mahā-Sańkarṣaṇa održava transcendentalno postojanje svih planeta na duhovnom nebu, na kome su sva živa bića vječno oslobođene duše. Tamo se uticaj materijalne energije opaža po svom odsusutvu. Na tim planetama je prisutna druga četvorostruka manifestacija.

 

Izvan Vaikuṇṭha planeta se nalazi bezlična manifestacija Śrī Kṛṣṇe, poznata kao Brahmā-loka [Brahmājyoti]. S druge strane Brahmā-loke se nalazi duhovni Kāraṇa-Samudra, ili Uzročni Okean. Materijalna energija se nalazi na drugoj strani Uzročnog Okeana, ne dodirujući ga. U Uzročnom Okeanu leži Mahā-Viṣṇu -- izvorna puruṣa ekspanzija Sańkarṣaṇe. Ovaj Mahā-Viṣṇu Svojim pogledom prelazi po materijalnoj energiji i odrazom Svog transcendentalnog tijela ulazi u materijalne elemente.

 

Kao izvor materijalnih elemenata, materijalna energija je poznata kao pradhāna, a kao izvor manifestacija materijalne energije, poznata je kao māyā. Pošto nema nezavisnu moć da učini bilo šta, nepokretna je. Mahā-Viṣṇu joj Svojim pogledom daje moć da manifestira kosmos. Stoga izvorni uzrok materijalne manifestacije nije materijalna energija, već transcendentalni pogled Mahā-Viṣṇua, kojim Gospodin prelazi po materijalnoj prirodi.

 

Mahā-Viṣṇu ponovo ulazi u svaki univerzum kao rezervoar svih živih bića -- Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Ekspanzija Garbhodakaśāyī Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nad-duša svakog živog bića. Garbhodakaśāyī Viṣṇu posjeduje sopstvenu Vaikuṇṭha planetu u svakom univerzumu, na kojoj živi kao Nad-duša ili Vrhovni Upravitelj univerzuma. Garbhodakaśāyī Viṣṇu leži usred dijela univerzuma ispunjenog vodom i stvara prvo živo stvorenje u univerzumu, Brahmu. Zamišljeni kosmički oblik  je djelimična manifestacija Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

 

Na Vaikuṇṭha planeti u svakom univerzumu nalazi se Okean Mlijeka. U tom okeanu se nalazi ostrvo po imenu Śvetadvīpa na kome živi Gospodin Viṣṇu. Stoga ovo poglavlje opisuje dvije Śvetadvīpe – jednu u Kṛṣṇinom prebivalištu i drugu u Okeanu Mlijeka u svakom univerzumu. Śvetadvīpa u Kṛṣṇinom prebivalištu je istovjetna s Vṛndāvana-Dhāmom, u kojoj se Kṛṣṇa pojavljuje da bi provodio Svoje ljubavne zabave. Na Śvetadvīpi u svakom univerzumu se nalazi Gospodinov Śeṣa oblik, koji služi Viṣṇua, poprimajući oblik Njegovog suncobrana, papuča, ležaja, odjeće, prebivališta, svetog konca, prijestolja, itd.

 

Gospodin Baladeva na Kṛṣṇaloki je Nityānanda Prabhu. Stoga je Nityānanda Prabhu izvorni Sańkarṣaṇa, a Mahā-Sańkarṣaṇa i Njegove ekspanzije poput puruṣa u univerzumima su potpune ekspanzije Nityānande Prabhua.

 

U ovom poglavlju pisac opisuje, kako je Nityānanda Prabhu napustio dom radi Svog hodočašća u Vṛndāvanu i kako je tamo postigao potpuni uspjeh. U ovom opisu se otkriva da su se piščev izvorni roditeljski dom i mjesto rođenja nalazili u oblasti Katwa -- Jhāmaṭapura, koje se nalazi nedaleko od Naihāṭīya. Brat Kṛṣṇadāsa Kavirāje [pisca] je pozvao u svoj dom Śrī Mīnaketanu Rāmadāsa, velikog bhaktu Gospodina Nityānande, ali ga sveštenik po imenu Guṇārṇava Miśra nije lijepo primio. Ne cijeneći slave Gospodina Nityānande, brat Kṛṣṇadāsa Kavirāje Gosvāmīya se pridružio svešteniku. Rāmadāsa se zato rastužio, slomio svoju flautu i otišao. To je bila velika nesreća za brata Kṛṣṇadāsa Kavirāje Gosvāmīya. Te iste noći Gospodin Nityānanda je u snu ukazao milost Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmīyu i naredio mu da se slijedećeg dana uputi u Vṛndāvanu.

 

REFERENCE:

 

Ādi-līlā Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.5 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
15.01.2020.

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ – APPEARANCE – ŚRĪLA RĀMACANDRA KAVIRĀJA – DISAPPEARANCE -- GAṄGĀ SĀGARA MELĀ -- MAKARA SAṄKRĀNTI – SUN ENTERS CAPRICORN ON 14 JAN, 21:28 [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] -- 15 JANUARY 2020 WEDNESDAY

 

 

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ JE NAPISAO KNJIGU POD NASLOVOM SAT-KRIYĀ-SĀRA-DĪPIKĀ, UREDIO JE HARI-BHAKTI-VILĀSU, NAPISAO PREDGOVOR ZA SAT-SANDARBHU I KOMENTAR NA KṚṢṆA-KARṆĀMṚTU I INSTALIRAO BOŽANSTVO RĀDHĀRAMAṆA U VṚNDĀVANU.

 

PO UPUTSTVU ŚRĪLA RŪPE I SANĀTANE, ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ JE INSTALIRAO JEDNO OD SEDAM GLAVNIH BOŽANSTAVA U VṚNDĀVANU, BOŽANSTVO ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀRAMAṆA. SEVAITI [SVEŠTENICI] RĀDHĀRAMAṆA TEMPLA PRIPADAJU GAUḌĪYA-SAMPRADĀYI.

 

śrī-gopāla bhaṭṭa eka śākhā sarvottama

rūpa-sanātana-sańge yāńra prema-ālāpana

 

SYNONYMS: śrī-gopāla bhaṭṭa — Śrī Gopāla Bhaṭṭa; eka — one; śākhā — branch; sarva-uttama — very exalted; rūpa — Rūpa; sanātana — Sanātana; sańge — company; yāńra — whose; prema — love of Godhead; ālāpana — discussion.

 

Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, četrdeset sedma grana, bio je jedna od velikih i uzvišenih grana drveta. Uvijek je razgovarao o Ijubavi prema Bogu u društvu Rūpe Gosvāmīya i  Sanātana Gosvāmīya.

 

SMISAO: Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je bio sin Veńkaṭa Bhaṭṭe, stanovnika Śrī Rańgama. Gopāla Bhaṭṭa  je ranije pripadao učeničkom naslijeđu Rāmānuja-sampradāye, ali je kasnije postao član Gauḍīya-Sampradāye. 1433 Śakābda ere [A.D. 1 511], kada je Gospodin Caitanya Mahāprabhu obilazio južnu Indiju, boravio je četiri mjeseca za vrijeme razdoblja Cāturmāsye u kući Veńkaṭa Bhaṭṭe, kome se tada pružila prilika da služi Gospodina, koliko god mu je srce željelo. Gopāla Bhaṭṭa je tada imao priliku da služi Gospodina. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je kasnije dobio inicijaciju od svog ujaka, velikog sannyāsīya Prabodhānanda Sarasvatīya. I otac i majka Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya su bili neizmjerno srećni, jer su svoje živote posvetili služenju Gospodina Caitanye Mahāprabhua. Dozvolili su Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu da ode u Vṛndāvanu i ostavili su svoj život misleći na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Kada je Gospodin Caitanya kasnije bio obaviješten da je Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī otišao u Vṛndāvanu i sreo Śrīla Rūpu i Sanātana Gosvāmīya, bio je veoma zadovoljan i savjetovao je Śrīla Rūpi i Sanātani da prihvate  Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya kao svog mlađeg brata i vode brigu o njemu. Iz velike ljubavi prema Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu, Śrīla Sanātana Gosvāmī je sastavio vaiṣṇavski smṛti po imenu Hari-Bhakti-Vilāsa i izdao ga pod njegovim imenom. Po uputstvu Śrīla Rūpe i Sanātane, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je instalirao jedno od sedam glavnih Božanstava u Vṛndāvanu, Božanstvo Rādhāramaṇa. Sevaiti [sveštenici] Rādhāramaṇa templa pripadaju Gauḍīya-sampradāyi.

 

Kada je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zamolio sve vaiṣṇave za dopuštenje  da napiše Śrī Caitanya-Caritāmṛtu, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī mu je također dao svoje blagoslove, ali ga je zamolio da ne spominje njegovo ime u knjizi.

 

Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī vrlo oprezno spomenuo Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya u jednom ili dva odlomka Śrī Caitanya-Caritāmṛte. Śrīla Jīva Gosvāmī je na početku svoje Tattva-Sandarbhe napisao: ,,Bhakta iz južne Indije, koji se rodio u brahmanskoj porodici i koji je bio vrlo prisni prijatelj Rūpe Gosvāmīya i Sanātane Gosvāmīya, napisao je knjigu koju nije sastavio hronološki. Zato ja, sićušno živo biće poznato kao jīva, pokušavam hronološki svrstati događaje u knjizi, u skladu s uputstvima velikih osoba poput Madhvācārye, Śrīdhara Svāmīya, Rāmānujācārye i drugih senior vaiṣṇava u učeničkom naslijeđu. Na početku Bhagavat-Sandarbhe postoje slične izjave Śrīla Jīve Gosvāmīya. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je napisao knjigu pod naslovom Sat-Kriyā-Sāra-Dīpikā, uredio je Hari-Bhakti-Vilāsu, napisao predgovor za Sat-Sandarbhu i komentar na Kṛṣṇa-Karṇāmṛtu i instalirao Božanstvo Rādhāramaṇa u Vṛndāvanu. U Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā [184] se spominje da je ranije, u zabavama Gospodina Kṛṣṇe njegovo ime bilo Anańga-Mañjarī. Ponekad se također kaže da je bio inkarnacija Guṇa-Mañjarī. Śrīnivāsa Ācārya i Gopīnātha Pūjārī  su bili njegova dva učenika,

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.105

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

08.01.2020.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 8]

 

MADHURAḾ MADHURAḾ VADANAḾ MADHURAM.

 

NA RAZINI BHĀVE, BHAKTA OSJEĆA ŽELJU DA PJEVA I OPISUJE GOSPODINOVE TRANSCENDENTALNE ODLIKE I VEOMA JE PRIVRŽEN TOM PROCESU.

 

KOMENTAR: U današnjim stihovima opisani su simptomi kod osoba, koje su razvile privlačnost [bhāva] prema Kṛṣṇi. Zatim se opisuju simptomi kod osoba, koje su se uzdigle na razinu ljubavi prema Kṛṣṇi [Kṛṣṇa prema].  

 

Kao što je već rečeno ova 2020 godina ima sve predispozicije da bude baš jedna od jače kriznih u svijetu na globalnoj razini, kao i na ličnim planovima svakog ponaosob, radi povećanog broja eklipsi [6], kao snažnog indikatora predstojećih većih karmičkih pročišćenja. A i inače, radi dalje degradacije ljudske populacije kako Kali yuga bude odmicala, predviđene u vedskim spisima i postepenog nestajanja svih izvornih religijskih, te općih ljudskih vrijednosti i principa, što je pored ostaloga vidljivo i kroz trenutnu polarizaciju snaga ekonomski razvijenijih i vojno moćnijih zemalja u odnosu na one bogate prirodnim resursima i vojno inferiornije. Također, isto možemo prepoznati i na ličnim planovima svakoga od nas, ako smo dovoljno iskreni i introspektivni.

 

Možemo i drugačije prići ovom problemu. Ako smo dovoljno introspektivni, možemo prepoznati da će sve ovo zahtijevati još intezivniji rad na sebi i postepeno otklanjanje suptilnih nečistoća u srcu [anarthi] iz ovog i naših prošlih života, kao i reguliranje komplet života, specijalno ishrane i odnosa prema svim drugim ljudima i u konačnici prema prema svim drugim živim bićima. Moramo postepeno prestati biti licemjerni i lažni obožavaoci Boga, pa dopodne u krilu maziti jedno živo biće, a popodne drugo pojesti za ručak. Od takvog “obožavanja” nema ništa, to je samo show i predstava za duhovno neuke. Osim u vedskim spisima i u svim drugim religijama svijeta je strogo zabranjeno nanošenje boli i tjeskobe, ubijanje i konzumiranje drugih živih bića, ali su izvorne Božije poruke s vremenom mijenjane, dodavana su im druga značenja, ili potpuno brisane, radi očuvanja brojnosti sljedbenika i trenutnih politika. Moramo znati da poslije neslijeđenja i kršenja izvornih Božijih uputa i principa, odmah na red dolaze vino i žene i “the end” s duhovnim životom i znanjima višeg ranga. A, tu su i upadanja u različite druge stroge karmičke zabrane: seksualne izopačenosti, uživanje droga i opojnih trava za promjenu svijesti; nanošenje uznemirenja i ubijanje drugih ljudi; pretenzije na tuđe teritorije i resurse, otimanje zemlje i rušenje domova i infrastrukture, etc., radi kojih se ide na dugotrajno ispaštanje na jedan od dvadeset i osam sistema paklenih planeta, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao.


Dobro je znati i to da su današnja velika uznemirenja u svijetu predznak rađanja velikog broja pripadnika demonske populacije, začetih u gunama strasti i neznanja, te razuzdanog, izopačenog seksa izvan reguliranih bračnih zajednica. U drevna vremena, demoni su se rađali na drugim svjetovima, na planetama u drugim dijelovima univerzuama, zatim na drugim kontinentima planete Zemlje, danas su već tu među nama. Čak se demonske osobine manifestiraju i u nama samima, kao 16 anarthi – suptilnih nečistoća u srcima svakoga [pohlepa, požuda, bijes, ludilo, etc.].

 

Sve prepreke u životu i takozvane nepovoljnosti, etc. možemo posmatrati i kao sve ono što još stoji između nas i Svevišnjeg Gospodina, a što je potrebno postepeno otkloniti. Potražimo u svom okruženju duhovno napredne osobe, koje su prošle taj dio puta koji je tek pred nama, te koji i žive život koji propovijedaju.

 

Jedna od pjesama Mirābāī, čuvene indijske pjesnikinje, izgleda ima dvije razine značenja. Na jednoj razini Mirābāī govori o čistim vodama u samom srcu duše, uvijek prisutnim, ali jedino dostupnim putem krajnje odvojenosti od svega izvanjskog i kroz prakticiranje meditativne sādhane.

 

STIH 33

 

rodana-bindu-maranda-syandi-

dṛg-indīvarādya govinda

tava madhura-svara-kaṇṭhī

gāyati nāmāvalīḿ bālā

 

SYNONYMS: rodana-bindu — with teardrops; maranda — like the nectar or juice of flowers; syandi — pouring; dṛk-indīvarā — whose lotus eyes; adya — today; govinda — O my Lord Govinda; tava — Your; madhura-svara-kaṇṭhī — who has a very sweet voice; gāyati — sings; nāma-āvalīm — holy names; bālā — this young girl (Rādhikā).

 

O Govinda, mlada djevojka Rādhikā danas neprestano lije suze, nalik na nektar koji teče iz cvjetova i pjeva Tvoje sveto ime umilnim glasom.

 

SMISAO: Ovo je stih iz Bhakti-rasāmṛta-sindhua [1.3.38].

 

STIH 34

 

kṛṣṇa-guṇākhyāne haya sarvadā āsakti

 

SYNONYMS: kṛṣṇa-guṇa-ākhyāne — in describing the transcendental qualities of Kṛṣṇa; haya — there is; sarvadā — always; āsakti — attachment.

 

Na razini bhāve, bhakta osjeća želju da pjeva i opisuje Gospodinove transcendentalne odlike i veoma je privržen tom procesu.

 

STIH 35

 

madhuraḿ madhuraḿ vapur asya vibhor

madhuraḿ madhuraḿ vadanaḿ madhuram

madhu-gandhi mṛdu-smitam etad aho

madhuraḿ madhuraḿ madhuraḿ madhuram

 

SYNONYMS: madhuram — sweet; madhuram — sweet; vapuḥ — the transcendental form; asya — His; vibhoḥ — of the Lord; madhuram — sweet; madhuram — sweet; vadanam — face; madhuram — more sweet; madhu-gandhi — the fragrance of honey; mṛdu-smitam — soft smiling; etat — this; aho — O my Lord; madhuram — sweet; madhuram — sweet; madhuram — sweet; madhuram — still more sweet.

 

O Gospodine Moj, Kṛṣṇino transcendetalno tijelo je veoma privlačno, a Njegovo lice je privlačnije od Njegovog tijela. Blagi osmjeh na Njegovom licu je još privlačniji, poput mirisa meda.

 

SMISAO: Ovo je citat iz Bilvamańgala Ṭhākura's Kṛṣṇa-karṇāmṛta [92].

 

STIH 36

 

kṛṣṇa-līlā-sthāne kare sarvadā vasati

 

SYNONYMS: kṛṣṇa-līlā-sthāne — in the place where Kṛṣṇa has His pastimes; kare — makes; sarvadā — always; vasati — abode.

 

Bhakta obuzet zanosnom ljubavlju prema Kṛṣṇi uvijek prebiva na mjestu na kojem je Kṛṣṇa provodio Svoje zabave.

 

STIH 37

 

kadāhaḿ yamunā-tīre

nāmāni tava kīrtayan

udbāṣpaḥ puṇḍarīkākṣa

racayiṣyāmi tāṇḍavam

 

SYNONYMS: kadā — when; aham — I; yamunā-tīre — on the bank of the Yamunā; nāmāni — holy names; tava — Your; kīrtayan — chanting; udbāṣpaḥ — full of tears; puṇḍarīka-akṣa — O lotus-eyed one; racayiṣyāmi — I shall create; tāṇḍavam — dancing like a madman.

 

O Gospodine Puṇḍarīkākṣa, kada ću u zanosu plesati na obali Yamune pjevajući Tvoje sveto ime sa suzama u očima.

 

SMISAO: Ovo je stih iz Bhakti-rasāmṛta-sindhua [1.2.156].

 

STIH 38

 

kṛṣṇe 'ratira' cihna ei kailuń vivaraṇa

'kṛṣṇa-premera' cihna ebe śuna sanātana

 

SYNONYMS: kṛṣṇe — for Kṛṣṇa; ratira — of attraction; cihna — the symptoms; ei — all these; kailuń vivaraṇa — I have described; kṛṣṇa-premera — of love for Lord Kṛṣṇa; cihna — the symptoms; ebe — now; śuna sanātana — please hear, Sanātana.

 

To su simptomi osobe koja je razvila privlačnost [bhāva] prema Kṛṣṇi. Sada ću opisati simptome osobe koja se uzdigla na razinu ljubavi prema Kṛṣṇi. O Sanātana, molim te saslušaj Moje riječi.

 

STIH 39

 

 yāńra citte kṛṣṇa-premā karaye udaya

tāńra vākya, kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya

 

SYNONYMS: yāńra citte — in whose heart; kṛṣṇa-premā — love of Kṛṣṇa; karaye udaya — awakens; tāńra — his; vākya — words; kriyā — activities; mudrā — symptoms; vijñeha — even a learned scholar; nā bujhaya — does not understand

 

Čak ni najučeniji čovjek ne može shvatiti riječi, djelatnosti i simptome osobe, koja posjeduje ljubav prema Bogu.

 

STIH 40

 

dhanyasyāyaḿ nava-premā

yasyonmīlati cetasi

antar-vāṇibhir apy asya

mudrā suṣṭhu su-durgamā

 

SYNONYMS: dhanyasya — of a most fortunate person; ayam — this; navaḥ — new; premā — love of Godhead; yasya — of whom; unmīlati — manifests; cetasi — in the heart; antar-vāṇibhiḥ — by persons well versed in the śāstras; api — even; asya — of him; mudrā — symptoms; suṣṭhu — exceedingly; su-durgamā — difficult to understand.

 

Čak ni najučenija osoba ne može shvatiti djelatnosti i simptome uzvišene osobe u čijem se srcu probudila ljubav prema Bogu.

 

SMISAO: Ovo je također citat iz Bhakti-rasāmṛta-sindhua [1.4.17].

 

KOMENTAR: Prvih sedam nastavaka ove uvijek aktuelne teme možete pogledati bez pretraživanja preko perma linkova:

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147026

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148458

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150793

PART 4: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183964

PART 5: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/4185022

PART 6: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/12/26/4189400

PART 7: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2020/01/01/4190438

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147027

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148459

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150794

PART 4: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183966

PART 5: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/418502

PART 6: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/12/26/4189401

PART 7: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2020/01/01/4190439

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Madhya-līlā        Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.33-40.

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
01.01.2020.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 7]

 

 

POŠTO OSJEĆA VELIKI UKUS ZA PJEVANJE SVETOG IMENA, BHAKTA ŽELI DA NEPRESTANO PJEVA HARE KṚṢṆA MAHĀ-MANTRU.

 

ČAK NI NAJUČENIJI ČOVJEK NE MOŽE SHVATITI RIJEČI, DJELATNOSTI I SIMPTOME OSOBE, KOJA POSJEDUJE LJUBAV PREMA BOGU.

 

KOMENTAR: Ukoliko smo možda frustrirani zbog neispunjenih očekivanja prilikom dočeka ove neke fiktivne Nove 2020 godine prema računanju vremena na zapadu, bilo zbog pomanjkanja novca, tjelesne tjeskobe, rastanka s dragim osobama, vezanosti za tjelesne koncepcije života -- lažna i prolazna tjelesna imenovanja i prolazne pozicije u ovom materijalnom svijetu i/ili radi drugih okolnosti, možemo se uvijek više okrenuti ka svom unutrašnjem biću i Svevišnjem Gospodinu. To možemo lako postići kroz svakodnevno pažljivo mantranje Hare Kṛṣṇa mahā mantre i druge seve u okviru 64 procesa predanog služenja, te malo intezivnije poraditi na sebi i vlastitim anarthama u srcu [postoji 16 anarthi ili suptilnih nečistoća u srcu svakog živog bića]. Propovijedanje uvijek i u svakoj prilici, te i praktična duhovna potpora svima kojima je potrebna, kako u našem bližem, tako i daljem okruženju – mogu nas toliko pogurati naprijed, da često nećemo moći sve prihvatiti ni s obje ruke. Na taj način ćemo dobiti zaista puno ispunjene u srcu.

 

Inače, prava Nova godina i praktički i teoretski započinje s prvim danom poslije Gaura Pūrṇimā – Punog Mjeseca u ponoć 9/10 marta 2020. Preciznije, astronomski posmatrano Pūrṇimā ili Pun Mjesec pred novu godinu je 9 marta u 18:49 za koordinate Sarajeva [GMT 17:49]. Prvi dan iza Gaura Pūrṇime, od ponoći 10 marta 2020 godine, utorak na Pratipat -- započinje Nova 534 godina Gaurabda ere, prema vedskom sistemu mjerenja protoka vremena.   

 

Inače, ko treba da bude prevaren i biva prevaren. Iako će obično svako reći : ”Ja ne želim da budem prevaren …”, generalno gledano sem rijetkih izuzetaka, u stvari obično podosta ljudi radi skoro sve tako da bude prevareno. To je moć māye, ili iluzije, ili onoga što nije – potekle od iluzorne energije Svevišnjeg Gospodina. Dobro je da tokom života spoznamo da ako zbog neznanja i spleta različitih okolnosti još nismo počeli da služimo Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu, vjerodostojne ISKCON duhovne učitelje svijeta i bhakte Svevišnjeg Gospodina – tada ćemo u stvari služiti mamona i māyu ili ono što nije [iluzornu energiju], ali i dobijati zaslužene oštre reakcije. Tako, kada nam počnu stizati fakture na vrata, ne trebamo se pitati – šta to bi?

 

U zavisnosti od godine do godine, negdje oko polovine marta, ili nekih godina i kasnije, prema kalendaru na zapadu, koji se već dugo vremena pogrešno koristi umjesto izvornog vedskog kalendara, duga zima se i praktički polagano povlači. Kako već znamo iz iskustva, priroda se priprema za buđenje iz dugog zimskog sna, tope se nakupine snijega i leda u planinskim područjima i pretvaraju u živahne potoke, a i gledano astronomski – i to je pravo vrijeme za završetak jedne godine i započinjanje druge. Znači, sadašnja proslava Nove godine krajem decembra i početkom januara na zapadu, nema nikakve realne podloge. Tako, treba gledati da potrošimo što manje novaca i vitalnih energija za proslavu ove neke fiktivne Nove godine krajem decembra 2019 i početkom 2020 godine, prema računanju na zapadu. Ovakve izmišljene proslave na zapadu, kako znamo, vuku korijene još iz rimskih vremena. To se kasnije stoljećima prenosilo u novonastale tradicije drugih zapadnih zemalja.  

 

Ove 2020 godine imamo povećani broj eklipsi, čak šest. I to su posebne okolnosti koje će nam dirigirati htjeli mi to ili ne, više rada na sebi i na svom odnosu sa Svevišnjim Gospodinom, preko reguliranja vlastitog života i specijalno ishrane, daljeg ličnog pročišćavanja kroz redovno pažljivo mantranje, druženje s bhaktama, iskreno služenje i druge seve.  

 

Ali, ako smo dovoljno introspektivni, sve prepreke u životu i takozvane nepovoljnosti, etc. možemo posmatrati i kao sve ono što još stoji između nas i Svevišnjeg Gospodina, a što je potrebno postepeno otkloniti jednom zauvijek.

 

Radi postepenog zadobijanja milosti i blagoslova Svevišnjeg Gospodina, pored ostaloga, bilo bi dobro iznad radnog stola postaviti, te uvijek ponavljati slijedeći stih [29] iz današnjeg teksta: “O Gospodine moj, ne osjećam nikakvu ljubav prema Tebi, niti sam sposoban da predano služim pjevajući i slušajući. Ne posjedujem mističnu moć vaiṣṇava ili znanje, niti vršim pobožne djelatnosti. Ne pripadam porodici iz visoke kaste. Sve u svemu, ne posjedujem ništa. Ipak, o voljeni prijatelju gopīya, pošto podaruješ Svoju milost najpalijima, u svom srcu uvek gajim neuništivu nadu, koja mi uvijek zadaje bol.” Time ćemo vjerovatno postepeno zadobiti i toliko potrebnu dozu poniznosti u odnosu sa Svevišnjim Gospodinom i specijalno Njegovim naprednim bhaktama, te vjerodostojnim duhovnim učiteljima svijeta.

 

Ako nas nekada um prevari i pomislimo kako smo jako napredni i učeni sjetimo se nekih praktičnih primjera, između ostaloga i podatka da samo izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže 400 000 stihova [a gdje je druga obimna vedska literatura], a one za Deve 10 000 000 stihova. Tako, kada bi nekom velikom milošću pročitali veliki dio njih i primijenili u svakodnevnom životu, što je praktički skoro nemoguća misija, opet je u odnosu na Deve [polubogove] moć naše percepcije i količina znanja jedva nekih  4%. Ali, i to nas mora dodatno inspirirati da svakodnevno izučavamo śāstre, barem nekoliko sati, pa da zaista počnemo postepeno postajati učeni. Dakako, uz to podrazumijeva se i svakodnevno pažljivo mantranje najmanje 16 krugova mahā mantre, a prema okolnostima i više kada god stignemo, te striktno slijeđenje četiri regulativna principa, ili principa slobode, koji nas oslobađaju od nepotrebnih vezanosti, služenje duhovnog učitelja i naprednih bhakta i druge seve, uvijek shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima.

 

STIH 29

 

na premā śravaṇādi-bhaktir api vā yogo 'tha vā vaiṣṇavo

jñānaḿ vā śubha-karma vā kiyad aho saj-jātir apy asti vā

hīnārthādhika-sādhake tvayi tathāpy acchedya-mūlā satī

he gopī-jana-vallabha vyathayate hā hā mad-āśaiva mām

 

SYNONYMS: na — not; premā — love of Godhead; śravaṇa-ādi — consisting of chanting, hearing and so on; bhaktiḥ — devotional service; api — also; vā — or; yogaḥ — the power of mystic yoga; atha vā — or; vaiṣṇavaḥ — befitting a devotee; jñānam — knowledge; vā — or; śubha-karma — pious activities; vā — or; kiyat — a little; aho — O my Lord; sat-jātiḥ — birth in a good family; api — even; asti — there is; vā — or; hīna-artha-adhika-sādhake — who bestows greater benedictions upon one who is fallen and possesses no good qualities; tvayi — unto You; tathā-api — still; acchedya-mūlā — whose root is uncuttable; satī — being; he — O; gopī-jana-vallabha — most dear friend of the gopīs; vyathayate — gives pain; hā hā — alas; mat — my; āśā — hope; eva — certainly; mām — to me.

 

O Gospodine moj, ne osjećam nikakvu ljubav prema Tebi, niti sam sposoban da predano služim pjevajući i slušajući. Ne posjedujem mističnu moć vaiṣṇava ili znanje, niti vršim pobožne djelatnosti. Ne pripadam porodici iz visoke kaste. Sve u svemu, ne posjedujem ništa. Ipak, o voljeni prijatelju gopīya, pošto podaruješ Svoju milost najpalijima, u svom srcu uvek gajim neuništivu nadu, koja mi uvijek zadaje bol.

 

SMISAO: Ovo je stih iz  Bhakti-rasāmṛta-sindhua [1.3.35].

 

STIH 30

 

samutkaṇṭhā haya sadā lālasā-pradhāna

 

SYNONYMS: samutkaṇṭhā — eagerness; haya — is; sadā — always; lālasā — ardent desire; pradhāna — chiefly characterized by.

 

Tu žudnju obilježava žarka želja za druženjem s Gospodinom.

 

STIH 31

 

tvac-chaiśavaḿ tri-bhuvanādbhutam ity avehi

mac-cāpalaḿ ca tava vā mama vādhigamyam

tat kiḿ karomi viralaḿ muralī-vilāsi

mugdhaḿ mukhāmbujam udīkṣitum īkṣaṇābhyām

 

SYNONYMS: tvat — Your; śaiśavam — early age; tri-bhuvana — within the three worlds; adbhutam — wonderful; iti — thus; avehi — know; mat-cāpalam — My unsteadiness; ca — and; tava — of You; vā — or; mama — of Me; vā — or; adhigamyam — to by understood; tat — that; kim — what; karomi — I do; viralam — in solitude; muralī-vilāsi — O player of the flute; mugdham — attractive; mukha-ambujam — lotuslike face; udīkṣitum — to see sufficiently; īkṣaṇābhyām — by the eyes.

 

O Kṛṣṇa, koji sviraš flautu, ljupkost Tvoje mladosti je čudesna u ova tri svijeta. Ti znaš Moju nepostojanost i Ja znam Tvoju. Niko drugi ne zna za to. Želim vidjeti Tvoje prekrasno, privlačno lice na usamljenom mjestu, ali kako mogu ostvariti tu želju?

 

SMISAO: Ovo je stih iz  Kṛṣṇa-karṇāmṛte [32].

 

STIH 32

 

nāma-gāne sadā ruci, laya kṛṣṇa-nāma

 

SYNONYMS: nāma-gāne — in chanting the holy names; sadā — constantly; ruci — taste, relish; laya — takes; kṛṣṇa-nāma — the Hare Kṛṣṇa mantra.

 

Pošto osjeća veliki ukus za pjevanje svetog imena, bhakta želi da neprestano pjeva Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

 

KOMENTAR: Prvih šest nastavaka ove uvijek aktuelne teme možete pogledati bez pretraživanja preko perma linkova:

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147026

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148458

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150793

PART 4: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183964

PART 5: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/4185022

PART 6: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/12/26/4189400

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147027

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148459

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150794

PART 4: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183966

PART 5: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/418502

PART 6: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/12/26/4189401

 

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Madhya-līlā        Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.29-32.

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
26.12.2019.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 6]

 

 

POTPUNO PREDANI BHAKTA SE UVIJEK NADA DA ĆE GOSPODIN KṚṢṆA BITI MILOSTIV PREMA NJEMU. TA NADA JE VEOMA SNAŽNA.

 

KOMENTAR: Potrebno je naglasiti, ovdje je riječ o vrlo visokim razinama ljubavi prema Svevišnjem Gospodinu Śrī Kṛṣṇi, rijetko dostižnim, ali ipak dostižnim. Poznato je da su naši umovi trperavi i skloni tome da nas često prevare. Tako, da se nekad ne umislimo da smo već i sami tu negdje, na veoma visokim razinama ljubavi prema Bogu, već da se zaista ozbiljno potrudimo da s razumijevanjem i velikom poniznošću, radi date nam šanse -- slijedimo put transcendencije i predanog služenja. Opet, može se povremeno dešavati da realno dobijamo neke manje primjese neke od visokih razina čiste ljubavi i potpunog predavanja. Međutim, kako već znamo iz iskustva, obično smo jedan veći dio duhovnog života na razini karma-miśra-bhakti yoge – što znači prakticiranje karma-yoge pomiješane s nešto primjesa viših razina i bhakti, ali i to je super. Naše predavanje lotosovim stopalima Gospodina Kṛṣṇe ide u stvari preko predavanja transcendentalnom zvuku Hare Kṛṣṇa mahā-mantre. Obično se kaže – kakav odnos imamo sa svetim imenom i mantranjem – takav odnos imamo sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, a kakav odnos imamo sa Svevišnjim Gospodinom  Kṛṣṇom – takav odnos imamo i sa svim živim bićima. Dakako, uslovno rečeno može da vrijedi i obrnuto – iako nije baš tako jednostavno.

 

Svojevremeno je jedan sādhu lijepo rekao u kratkom video materijalu, posvećenom svetim mjestima hodočašća u Indiji: “Kada upućujemo molitve, tada mi razgovaramo sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, a kada mantramo Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, kada smo apsorbirani u japa-meditaciji -- tada Svevišnji Gospodina Kṛṣṇa razgovara s nama”, a možemo slobodno nadodati – i tada nam Njegovo sveto ime pleše na jeziku. Možemo li zamisliti, da Bog lično razgovara s nama? Ova meditacija na japu, svakodnevno pažljivo mantranje i razgovor sa Svevišnjim Gospodinom, te na odgovore koji nam stižu -- pomažu da se nekako održimo u duhovnom životu u ovim burnim vremenima. Pored toga, potrebno je i dosta sreće, te milosti naprednih bhakta, kao i specijalno naših ISKCON duhovnih učitelja.

 

STIH 24

 

bhukti, siddhi, indriyārtha tāre nāhi bhāya

 

SYNONYMS: bhukti — material enjoyment; siddhi — mystic power; indriya-artha — the objects of the senses; tāre — unto him; nāhi bhāya — do not appeal.

 

U materijalnom životu ljudi žele da materijalno uživaju, steknu mističnu moć i zadovolje čula. Međutim, bhakta prema tome ne osjeća nikakvu privlačnost.

 

STIH 25

 

yo dustyajān dāra-sutān

suḥṛd-rājyaḿ hṛdi-spṛśaḥ

jahau yuvaiva mala-vad

uttamaḥśloka-lālasaḥ

 

SYNONYMS: yaḥ — who [Bhārata Mahārāja]; dustyajān — difficult to give up; dāra-sutān — wife and children; suhṛt — friends; rājyam — kingdom; hṛdi-spṛśaḥ — dear to the core of the heart; jahau — gave up; yuvā — youthful; eva — at that time; mala-vat — like stool; uttamaḥ-śloka-lālasaḥ — being captivated by the transcendental qualities, pastimes and association of the Supreme Personality of Godhead.

 

Kralj Bhārata je žarko želio da dostigne društvo Svevišnje Božanske Osobe, Kṛṣṇe, koji se naziva Uttamaśloka, jer Mu živa bića upućuju molitve i posvećuju pjesme da bi stekla Njegovu naklonost. Kralj Bhārata je u svojoj mladosti napustio svoju privlačnu ženu i djecu, svoje voljene prijatelje i raskošno kraljevstvo, kao što neko ostavlja izmet nakon nužde.

 

SMISAO: To su znači da su virakti [nevezanosti] prisutni u osobi, koja je razvila bhāvu, preliminarna razina ljubavi [početna] prema Bogu [početna od viših razina ljubavi prema Bogu]. Ovo je stih iz Śrīmad-BhāgavatamA [5.14.43].                

 

STIH 26  

 

'sarvottama' āpanāke 'hīna' kari māne

 

SYNONYMS: sarva-uttama — although standing above all; āpanāke — himself; hīna kari — as the lowest; māne — considers.              

 

Mada je bhakta utemeljen na najvišoj razini, ipak smatra da se nalazi na najnižoj razini života.

 

STIH 27

 

harau ratiḿ vahann eṣa

narendrāṇāḿ śikhā-maṇiḥ

bhikṣām aṭann ari-pure

śva-pākam api vandate

 

SYNONYMS: harau — toward the Supreme Personality of Godhead; ratim — affection; vahan — carrying; eṣaḥ — this one; nara-indrāṇām — of all the kings; śikhā-maṇiḥ — brilliant crown jewel; bhikṣām — begging alms; aṭan — wandering for; ari-pure — even in the city of enemies; śva-pākam — the fifth-grade caṇḍālas; api — even; vandate — worships.

 

Bhārata Mahārāja je u srcu uvijek bio privržen Kṛṣṇi. Mada je bio krunski dragulj među kraljevima, lutao je unaokolo i prosio milostinju u gradovima svojih neprijatelja, odajući poštovanje čak i caṇḍālama, ljudima niskog roda koji jedu pse.

 

SMISAO: Ovo je citat iz Padma Purāṇe.

 

STIH 28

 

'kṛṣṇa kṛpā karibena' — dṛḍha kari' jāne

 

SYNONYMS: kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; kṛpā karibena — will show His mercy; dṛḍha kari' — making firm; jāne — he believes.

 

Potpuno predani bhakta se uvijek nada da će Gospodin Kṛṣṇa biti milostiv prema njemu. Ta nada je veoma snažna.

 

KOMENTAR: Prvih pet nastavaka ove uvijek aktuelne teme možete pogledati bez pretraživanja preko perma linkova:

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147026

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148458

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150793

PART 4: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183964

PART 5: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/4185022

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147027

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148459

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150794

PART 4: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183966

PART 5: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/12/03/418502

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Madhya-līlā        Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.24-28.

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

19.12.2019.

CAPE TOWN SOUTH AFRICA -- ISKCON TEMPLE -- JAIVA DHARMA KATHĀ – H.H. KADAMBA KĀNANA SWĀMĪ MAHĀRĀJA – 22 SEPTEMBER 2018

11.12.2019.

NA DHANAḾ NA JANAḾ NA SUNDARĪḾ [PART 1]


NA DHANAḾ NA JANAḾ NA SUNDARĪḾ.

 

TOBOŽNJI BHAKTE, POZNATI KAO PRĀKṚTA-SAHAJIYE PONEKAD ISPOLJAVAJU SIMPTOME DEVOCIJE DA BI POKAZALI SVOJU SREĆU. MEĐUTIM, ONI VARAJU, JER SU TAKVI SIMPTOMI DEVOCIJE SAMO SPOLJAŠNJI. PRĀKṚTA-SAHAJIYE ISPOLJAVAJU TE SIMPTOME DA BI POKAZALI SVOJ NAVODNI NAPREDAK U LJUBAVI PREMA KṚṢNI, ALI UMJESTO DA IH HVALE ZBOG NJIHOVIH SIMPTOMA TRANSCENDENTALNOG ZANOSA, ČISTI BHAKTE NE VOLE DA SE S NJIMA DRUŽE.

 

SAVJETUJE SE, DA NE IZJEDNAČAVAMO PRĀKṚTA-SAHAJIYE S ČISTIM BHAKTAMA. KADA JE NEKO ISTINSKI NAPREDAN U ZANOSNOJ LJUBAVI PREMA KṚṢNI, NE POKUŠAVA DA REKLAMIRA SEBE. UMJESTO TOGA, TRUDI SE DA SVE VIŠE I VIŠE SLUŽI GOSPODINA.

 

PRĀKṚTA-SAHAJIYE PONEKAD KRITIKUJU ČISTE BHAKTE NAZIVAJUĆI IH FILOZOFIMA, UČENIM LJUDIMA, POZNAVAOCIMA ISTINE ILI PAŽLJIVIM POSMATRAČIMA, ALI NE I BHAKTAMA.

 

S DRUGE STRANE, SEBE PREDSTAVLJAJU KAO NAJNAPREDNIJE, TRANSCENDENTALNO BLAŽENE BHAKTE, DUBOKO ZAOKUPLJENE PREDANIM SLUŽENJEM I LUDE ZA KUŠANJEM TRANSCENDENTALNIH DRAŽI. TAKOĐER OPISUJU SEBE KAO NAJNAPREDNIJE BHAKTE U SPONTANOJ LJUBAVI, KAO POZNAVAOCE TRANSCENDENTALNIH DRAŽI I NAJVIŠE BHAKTE U BRAČNOJ LJUBAVI PREMA KṚṢNI, ETC.

 

NE SHVATAJUĆI ISTINSKI TRANSCENDENTALNU PRIRODU LJUBAVI PREMA BOGU, SMATRAJU SVOJA MATERIJALNA OSJEĆANJA POKAZATELJEM NAPRETKA. NA TAJ NAČIN ZAGAĐUJU PROCES PREDANOG SLUŽENJA.

 

KOMENTAR: Ovakvi tekstovi su jako značajani za pravovremeno prepoznavanje određenih devijacija, koje se mogu nenadano pojaviti u duhovom procesu. Stihovi se odlično uklapaju i u već započete slične teme, oko manje i više znanih zapreka u predanom služenju, nāma-aparādha, torije iluzije i drugih sličnih, u zavisnosti od toga gdje ih trenutno klasificiramo, odnosno na kojoj smo trenutno razini svjesnosti. Naime, kako već znamo, nekada se dešava, da neke opće poznate stvari tek stižu do nas, ili da nešto što je jako jednostavno i od esencijalnog značaja uspijemo primijeniti u svom duhovnom životu tek nekada kasnije. Možemo sebe nekada uhvatiti da neke detalje jednostavno previdimo, ne registriramo ih kako treba ili nikako, čak i ako znamo za njih, zahvaljujući raznoraznim okolnostima. Ali i to je super – dakle, kad-tad primijeniti određene spoznaje. Znajmo da će nekada biti teže, za razinu svjesnosti na kojoj smo trenutno, shvatiti i prihvatiti sva događanja i aranžmane koji nam idu.

 

U svakodnevnoj praksi nekada možemo biti prisiljeni okolnostima da čujemo kako neko kritikuje specijalno napredne, te čiste bhakte i ISKCON duhovne učitelje. Niže navedeni stihovi nam pokazuju na veoma dobar način, kako da ih prepoznamo i kako da preventivno djelujemo, te da se klonimo njihovog društva pod svaku cijenu, ako ih već ne možemo ni na koji način spriječiti da kritikuju napredne bhakte i ISKCON duhovne učitelje. U drevna vremena je bilo preporučeno da takvima odmah isčupamo jezik, a ako to nije moguće da začepimo uši i odmah se udaljimo.

 

Podsjetimo se da je nepažljivo mantranje početni uzrok svih kasnijih devijacija u duhovnom životu. Počinjemo intezivnije tražiti greške u drugima, iako smo i sami okean grešaka, a kasnije se javljaju i druge vrste nāma-aparādha i kritikovanje naprednih bhakta i ISKCON gurua. Zatim postepeno slijedi i grubo kršenje duhovnih principa, te potpuni prestanak svakodnevnog mantranja i druženja, specijalno s naprednim bhaktama i potpuni duhovni pad, kao i dalja opća degradacija.

 

Ovdje se između ostalih pominje i stih Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 20.28, koga Śrīla Prabhupāda navodi kao posljednjeg  iz Śrī Caitanye Caritāmṛte u svom izboru značajnijih stihova datih u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness, te na određeni način predstavlja tačku na “i”.

 

STIH 28

 

premera svabhāva — yāhāń premera sambandha

sei māne, — 'kṛṣṇe mora nāhi prema-gandha'

 

SYNONYMS: premera svabhāva — the nature of love of Godhead; yāhāń — where; premera sambandha — a relationship of love of Godhead; sei māne — he recognizes; kṛṣṇe — unto Lord Kṛṣṇa; mora — my; nāhi — there is not; prema-gandha — even a scent of love of Godhead.

 

Prirodni simptom ljubavi prema Bogu je da bhakta ne smatra sebe bhaktom. Umjesto toga, uvijek misli da nema čak ni tračak ljubavi prema Kṛṣni.

 

SMISAO: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura objašnjava da se osobe, koje su u stvari vrlo siromašne, jer ne posjeduju čak ni kap ljubavi prema Bogu ili čistog predanog služenja, lažno predstavljaju kao veliki bhakte, mada nikada ne mogu uživati u transcendentalnom blaženstvu predanog služenja. Tobožnji bhakte, poznati kao prākṛta-sahajiye ponekad ispoljavaju simptome devocije da bi pokazali svoju sreću. Međutim, oni varaju, jer su takvi simptomi devocije samo spoljašnji. Prākṛta-sahajiye ispoljavaju te simptome da bi pokazali svoj navodni napredak u ljubavi prema  Kṛṣni, ali umjesto da ih hvale zbog njihovih simptoma transcendentalnog zanosa, čisti bhakte ne vole da se s njima druže. Savjetuje se, da ne izjednačavamo prākṛta-sahajiye s čistim bhaktama. Kada je neko istinski napredan u zanosnoj ljubavi prema Kṛṣni, ne pokušava da reklamira sebe. Umjesto toga, trudi se da sve više i više služi Gospodina.

 

Prākṛta-sahajiye ponekad kritikuju čiste bhakte nazivajući ih filozofima, učenim ljudima, poznavaocima istine ili pažljivim posmatračima, ali ne bhaktama. S druge strane, sebe predstavljaju kao najnaprednije, transcendentalno blažene bhakte, duboko zaokupljene predanim služenjem i lude za kušanjem transcendentalnih draži. Također opisuju sebe kao najnaprednije bhakte u spontanoj ljubavi, kao poznavaoce transcendentalnih draži i najviše bhakte u bračnoj ljubavi prema Kṛṣni, itd. Ne shvatajući istinski transcendentalnu prirodu ljubavi prema Bogu, smatraju svoja materijalna osjećanja pokazateljem napretka. Na taj način zagađuju proces predanog služenja. Želeći da postanu pisci vaiṣṇavskih djela, uvode svoja materijalna shvatanja života u čisto predano služenje. Zbog svojih materijalnih shvatanja, reklamiraju sebe kao poznavaoce transcendentalnih draži, ali ne shvataju transcendentalnu prirodu predanog služenja.

 

STIH 29

 

na dhanaḿ na janaḿ na sundarīḿ

kavitāḿ vā jagad-īśa kāmaye

mama janmani janmanīśvare

bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

 

SYNONYMS: na — not; dhanam — riches; na — not; janam — followers; na — not; sundarīm — a very beautiful woman; kavitām — fruitive activities described in flowery language; vā — or; jagat-īśa — O Lord of the universe; kāmaye — I desire; mama — My; janmani — in birth; janmani — after birth; īśvare — unto the Supreme Personality of Godhead; bhavatāt — let there be; bhaktiḥ — devotional service; ahaitukī — with no motives; tvayi — unto You.

 

,O Gospodaru univerzuma, ne želim materijalno bogatstvo, materijalističke sljedbenike, lijepu ženu ili plodonosne djelatnosti opisane kitnjastim jezikom. Sve što želim  je nemotivirano predano služenje Tebe, život za životom.

 

STIH 30

 

"dhana, jana nāhi māgoń, kavitā sundarī

'śuddha-bhakti' deha' more, kṛṣṇa kṛpā kari'"

 

SYNONYMS: dhana — wealth; jana — followers; nāhi — do not; māgoń — I want; kavitā sundarī — a beautiful wife or fruitive activities; śuddha-bhakti — pure devotional service; deha' — please award; more — unto Me; kṛṣṇa — O Lord Kṛṣṇa; kṛpā kari' — becoming merciful.

 

Dragi Moj Gospodine Kṛṣṇa, ne želim od Tebe materijalno bogatstvo, niti želim sljedbenike, lijepu ženu ili rezultate plodonosnih djelatnosti. Molim Te samo da Mi iz Svoje bezuzročne milosti podariš čisto predano služenje Tebe, život za životom.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Antya-līlā            Chapter 20: The Śikṣāṣṭaka Prayers

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 20.28-30

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 


ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
03.12.2019.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 5]

 

 

UVIJEK AKTUELNO -- ZA INSPIRACIJU, PREPORUČENO JE OVO PROČITATI BAREM DESET PUTA.

 

KADA SJEME ZANOSNOG OSJEĆANJA PREMA KṚṢṆI PROKLIJA, OSOBA U PONAŠANJU ISPOLJAVA SLIJEDEĆIH DEVET SIMPTOMA: OPRAŠTANJE, BRIGU DA NE GUBI VRIJEME, NEVEZANOST, ODSUSTVO LAŽNOG UGLEDA, NADU, ŽARKU ŽELJU, UKUS ZA PJEVANJE GOSPODINOVOG SVETOG IMENA, PRIVRŽENOST OPISIMA GOSPODINOVIH TRANSCENDENTALNIH ODLIKA I LJUBAV PREMA MJESTIMA NA KOJIMA GOSPODIN PREBIVA — TEMPLU [U DANAŠNJE VRIJEME NA SVIM MJESTIMA GDJE SE OKUPLJAJU BHAKTE I OBOŽAVA SVEVIŠNJI GOSPODIN: PREACHING CENTRI, BHAKTI-VṚKṢE, BHAKTI-SAŃGE, NĀMA-HAṬṬA  PROGRAMI, KĪRTAN CENTRI, HARINĀMA SAṄKĪRTANI, NĀMA YAJÑE,  RAZLIČITI JAVNI PROGRAMI], ILI SVETIM MJESTIMA KAO ŠTO JE VṚNDĀVANA [U DANAŠNJE DOBA I ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA, SVA MJESTA SVETIH HODOČAŠĆA I PARIKRAMĀ, SPIRITUAL SAFARI, SVETE RIJEKE I NJIHOVA UŠĆA, HIMALAYI]. OVI SIMPTOMI SE NAZIVAJU ANUBHĀVĀ -- SPOREDNI ZNACI ZANOSNOG OSJEĆANJA I MOGU SE VIDJETI KOD OSOBE U ČIJEM JE SRCU SJEME LJUBAVI PREMA BOGU POČELO KLIJATI.

 

STIH 16

 

satāḿ prasańgān mama vīrya-saḿvido

bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani

śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

 

SYNONYMS: satām — of the devotees; prasańgāt — by the intimate association; mama — of Me; vīrya-saḿvidaḥ — talks full of spiritual potency; bhavanti — appear; hṛt — to the heart; karṇa — and to the ears; rasa-āyanāḥ — a source of sweetness; kathāḥ — talks; tat — of them; joṣaṇāt — from proper cultivation; āśu — quickly; apavarga — of liberation; vartmani — on the path; śraddhā — faith; ratiḥ — attraction; bhaktiḥ — love; anukramiṣyati — will follow one after another.

 

O duhovno moćnoj poruci Boga se može pravilno razgovarati samo u društvu bhakta. Takav razgovor pruža veliko zadovoljstvo. Pred osobom koja sluša riječi bhakta, se ubrzo otvara put transcendentalnog iskustva i ona postepeno razvija čvrstu vjeru koja se s vremenom razvija u privlačnost i devociju.

 

SMISAO: Ovo je citat iz Śrīmad-Bhāgavatama 3.25.25.

 

STIH 17

 

yāńhāra hṛdaye ei bhāvāńkura haya

tāńhāte eteka cihna sarva-śāstre kaya

 

SYNONYMS: yāńhāra — of whom; hṛdaye — in the heart; ei — this; bhāva-ańkura — seed of emotion; haya — there is; tāńhāte — in him; eteka — these; cihna — symptoms; sarva-śāstre — all revealed scriptures; kaya — say.

 

Ako neko u svom srcu posjeduje sjeme transcendentalnog osjećanja, simptomi će biti vidljivi u njegovim djelatnostima. To je mišljenje svih razotkrivenih spisa.

 

STIHOVI 18-19

 

kṣāntir avyartha-kālatvaḿ

viraktir māna-śūnyatā

āśā-bandhaḥ samutkaṇṭhā

nāma-gāne sadā ruciḥ

āsaktis tad-guṇākhyāne

prītis tad-vasati-sthale

ity-ādayo 'nubhāvāḥ syur

jāta-bhāvāńkure jane

 

SYNONYMS: kṣāntiḥ — forgiveness; avyartha-kālatvam — being free from wasting time; viraktiḥ — detachment; māna-śūnyatā — absence of false prestige; āśā-bandhaḥ — hope; samutkaṇṭhā — eagerness; nāma-gāne — in chanting the holy names; sadā — always; ruciḥ — taste; āsaktiḥ — attachment; tat — of Lord Kṛṣṇa; guṇa-ākhyāne — in describing the transcendental qualities; prītiḥ — affection; tat — His; vasati-sthale — for places of residence (the temple or holy places); iti — thus; ādayaḥ — and so on; anubhāvāḥ — the signs; syuḥ — are; jāta — developed; bhāva-ańkure — whose seed of ecstatic emotion; jane — in a person.

 

Kada sjeme zanosnog osjećanja prema Kṛṣṇi proklija, osoba u ponašanju ispoljava slijedećih devet simptoma: opraštanje, brigu da ne gubi vrijeme, nevezanost, odsustvo lažnog ugleda, nadu, žarku želju, ukus za pjevanje Gospodinovog svetog imena, privrženost opisima Gospodinovih transcendentalnih odlika i ljubav prema mjestima na kojima Gospodin prebiva — templu [u današnje vrijeme na svim mjestima gdje se okupljaju bhakte i obožava Svevišnji Gospodin: Preaching Centri, Bhakti-Vṛkṣe, Bhakti-Sańge, Nāma-Haṭṭa  programi, Kīrtan Centri, Harināma Saṅkīrtani, Nāma Yajñe,  različiti javni programi, etc.], ili svetim mjestima kao što je Vṛndāvana [u današnje doba i Śrī Dhām Māyāpur West Bengal India, sva mjesta svetih hodočašća i Parikramā, Spiritual Safari, svete rijeke i njihova ušča, Himalayi]. Ovi simptomi se nazivaju anubhāvā -- sporedni znaci zanosnog osjećanja i mogu se vidjeti kod osobe u čijem je srcu sjeme ljubavi prema Bogu počelo klijati.“

 

SMISAO: Ova dva stiha su iz Bhakti-rasāmṛta-sindhu [1.3.25-26].

 

STIH 20

 

ei nava prīty-ańkura yāńra citte haya

prākṛta-kṣobhe tāńra kṣobha nāhi haya

 

SYNONYMS: ei — this; nava — nine; prīti-ańkura — fructification of the seed of love; yāńra — of whom; citte — in the mind; haya — there is; prākṛta — material; kṣobhe — in agitation; tāńra — his; kṣobha — agitation; nāhi haya — there is not.

 

Ako sjeme ljubavi prema Kṛṣṇi proklija u srcu, osoba više nije uznemirena materijalnim stvarima.

 

STIH 21

 

taḿ mopayātaḿ pratiyantu viprā

gańgā ca devī dhṛta-cittam īśe

dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā

daśatv alaḿ gāyata viṣṇu-gāthāḥ

 

SYNONYMS: tam — him; mā — me; upayātam — surrendered; pratiyantu — you may know; viprāḥ — O brāhmaṇas; gańgā — mother Ganges; ca — and; devī — the demigoddess; dhṛta — offered; cittam — whose mind; īśe — unto the Supreme Personality of Godhead; dvija-upasṛṣṭaḥ — created by the brāhmaṇa; kuhakaḥ — some trickery; takṣakaḥ — snake-bird; vā — or; daśatu — let it bite; alam — never mind; gāyata — chant; viṣṇu-gāthāḥ — the holy names of Lord Viṣṇu.

 

O brāhmaṇe, prihvatite me kao potpuno predanu dušu. Neka me majka Gańgā, Gospodinov predstavnik, također prihvati na taj način, jer sam već stavio Gospodinova lotosova stopala u svoje srce. Neka me leteća zmija, ili bilo kakva čarolija koju je brāhmaṇa stvorio — odmah ugrize. Želim samo da svi nastavite pjevati o djelima Gospodina Viṣṇua.

 

SMISAO: Ovaj stih iz Śrīmad-Bhāgavatama [1.19.15] je izgovorio Mahārāja Parīkṣit dok je sjedio na obali Gańge čekajući da ga ujede leteća zmija, koju je syojom kletvom prizvao dječak brāhmaṇa po imenu Śṛńgi, sin velikog mudraca Śamīke. Vijest o kletvi je bila prenesena kralju, koji se pripremio za predstojeću smrt. Brojne velike svete osobe, mudraci brāhmaṇe, kraljevi i polubogovi su došli da ga posjete u njegovim posljednjim danima. Međutim, Mahārāja Parīkṣit se uopšte nije bojao ujeda leteće zmije. Umjesto toga je zamolio sve okupljene velike osobe da nastave pjevati sveto ime Gospodina Viṣṇua.

 

STIH 22

 

kṛṣṇa-sambandha vinā kāla vyartha nāhi yāya

 

SYNONYMS: kṛṣṇa-sambandha vinā — without a connection with Kṛṣṇa; kāla — time; vyartha — useless; nāhi yāya — does not become.

 

Neka ni trenutak vremena ne bade izgubljen. Svaki trenutak treba biti upotrebljen za Kṛṣṇu ili povezati s Njim.

 

SMISAO: U ovom stihu Mahārāja Parīkṣit izražava svoju tjeskobu. On kaže: ,,Neka se desi sve što je suđeno. Nije važno. Samo da ni jedan trenutak vremena ne provedem bez odnosa s Kṛṣṇom." Moramo podnijeti sve prepreke na putu svjesnosti Kṛṣṇe i pobrinuti se da svaki trenutak života provedemo u služenju Kṛṣṇe.

 

STIH 23

 

vāgbhiḥ stuvanto manasā smarantas

tanvā namanto 'py aniśaḿ na tṛptāḥ

bhaktāḥ śravan-netra-jalāḥ samagram

āyur harer eva samarpayanti

 

SYNONYMS: vāgbhiḥ — by words; stuvantaḥ — offering prayers to the Supreme Personality of Godhead; manasā — by the mind; smarantaḥ — remembering; tanvā — by the body; namantaḥ — offering obeisances; api — although; aniśam — all the time; na tṛptāḥ — not satisfied; bhaktāḥ — the devotees; śravat — shedding; netra-jalāḥ — tears from the eyes; samagram — the whole; āyuḥ — life; hareḥ — to Kṛṣṇa; eva — only; samarpayanti — dedicate.

 

Čisti bhakte svojim riječima upućuju Gospodinu molitve. U umu se uvek sjećaju Gospodina, a tjelima odaju Gospodinu poštovanje, ali uprkos svim tim djelatnostima nisu zadovoljni. To je priroda čistih bhakta. Lijući suze iz očiju, posvećuju čitav svoj život služenju Gospodina.

 

SMISAO: Ovaj stih iz Hari-bhakti-sudhodaye je naveden u Bhakti-rasāmṛta-sindhu [1.3.29].

 

Prva četiri nastavka ove uvijek aktuelne teme možete pogledati bez pretraživanja preko perma linkova:

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147026

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148458

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150793

PART 4: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183964

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147027

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148459

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150794

PART 4: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/11/27/4183966

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Madhya-līlā        Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.16-23

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

27.11.2019.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 4]

 

 

PUT SĀDHANA-BHAKTI.

 

GDJE SMO MI TRENUTNO U DUHOVNOM ŽIVOTU?

 


KOMENTAR: U današnjem stihu su navedene devet osnovnih razina ljubavi prema Kṛṣṇi, sve do preme. Ako iskreno razmotrimo ovaj popis možemo lako ustanoviti na kojoj smo razini trenutno. Tako, ako pomalo volimo filozofiju i razgovore o Svevišnjem Gospodinu, te ako kod sebe možemo primijetiti postepeno gubljenje, možda nekada kasnije i istinsko odsustvo interesa za materijalne aktivnosti i inače materijalističkih koncepcija života, tada smo već na dobrom putu. Međutim, moramo biti i jako pažljivi u toku daljih duhovnih traganja i znati da nekada možemo pomisliti da smo jako napredni, a u stvari vjerovatno smo još uvijek tek na početnoj razini, ukoliko se još nismo počeli intezivnije družiti s bhaktama, svakodnevno mantrati 16 krugova mahā mantre, proučavati śāstre i možda prakticirati još neke od seva u okviru 64 procesa predanog služenja. Ali svakako, čak i tada smo već podaleko odmakli, za razliku od onih ljudi koji nemaju ni to, koji žive od danas do sutra i kako se obično kaže – bude se, idu na posao, jedu, brinu se za porodicu, izlaze na internet, tv ili utakmicu, večeraju, idu spavati i tako redom – ili drugačije rečeno, za razliku od ljudi, koji misle da je život namijenjen samo za uživanje rezultata rada i da je to sve u svemu.

 

Permanentno druženje s bhaktama [sādhu-sańga — association with pure devotees] dolazi nešto kasnije, na slijedećoj razini našeg postepenog duhovnog napretka, kada dobijemo ukus za druženje, u stvari i to je milost bhakta. Obično nekom pukom srećom i velikom milošću, neko od bhakta nas zovne na programe, druženje, proučavanje śāstra i kīrtane, te čašćenje prasadama, dok konačno jednom ne odemo zauvijek – i nikada se više ne vratimo u isključivo materijalistički način života.

 

Dakle, da naglasimo, iako se to obično ne može dovoljno naglasiti – ništa se ozbiljnije povoljno ne dešava bez milosti i blagoslova Kṛṣṇinih bhakta! Tako kada god sretnemo bhakte, specijalno napredne bakte, odajmo poštovanje barem u umu i počnimo ponizno postavljati pitanja uz istovremno služenje, na neki od prikladnih načina. Ovo specijalno važi u konaktu s ISKCON duhovnim učiteljima.

 

Milošću bhakta i redovnim pažljivim mantranjem, možemo postepeno doći i do prihvatanja utočišta, vjerodostojnog ISKCON duhovnog učitelja – Gurua, a tada se vrata sreće sva tri svijeta za nas postepeno širom otvaraju.  Znajmo, vrata se uvijek otvaraju iznutra!

 

Predhodna tri nastavka teme su dostupna preko perma linkova na blogovima:

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147026

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148458

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150793

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/01/4147027

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/11/4148459

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/05/25/4150794

 

STIH 14-15

 

ādau śraddhā tataḥ sadhu -  sańgo 'tha bhajana-kriyā

tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt   tato niṣṭhā rucis tataḥ

athāsaktis tato bhāvas   tataḥ premābhyudañcati

sādhakānām ayaḿ premṇaḥ   prādurbhāve bhavet kramaḥ

 

SYNONYMS: ādau — in the beginning; śraddhā — firm faith, or disinterest in material affairs and interest in spiritual advancement; tataḥ — thereafter; sādhu-sańgaḥ — association with pure devotees; atha — then; bhajana-kriyā — performance of devotional service to Kṛṣṇa (surrendering to the spiritual master and being encouraged by the association of devotees, so that initiation takes place); tataḥ — thereafter; anartha-nivṛttiḥ — the diminishing of all unwanted habits; syāt — there should be; tataḥ — then; niṣṭhā — firm faith; ruciḥ — taste; tataḥ — thereafter; atha — then; āsaktiḥ — attachment; tataḥ — then; bhāvaḥ — emotion or affection; tataḥ — thereafter; prema — love of God; abhyudañcati — arises; sādhakānām — of the devotees practicing Kṛṣṇa consciousness; ayam — this; premṇaḥ — of love of Godhead; prādurbhāve — in the appearance; bhavet — is; kramaḥ — the chronological order.

 

Na početku, osoba mora imati vjeru. Onda razvija želju da se druži s čistim bhaktama. Nakon toga prima inicijaciju od duhovnog učitelja i slijedi propisane principe po njegovim uputstvima. Tako se oslobađa svih nepoželjnih navika i postaje čvrsto utemeljena u predanom služenju. Nakon toga razvija ukus i privrženost. To je put sādhana-bhakti, predanog služenja u skladu s propisanim principima. Postepeno osjećanja postaju sve snažnija i na kraju se budi ljubav. Tako bhakta koji želi postati svjestan Kṛṣṇe postepeno razvija ljubav prema Bogu.

 

RAZINE [STEPENICE] LJUBAVI PREMA SVEVIŠNJEM GOSPODINU.

 

KOMENTAR: Već je i na predhodnim postovima bilo riječi o razinama [stepenicama] ljubavi prema Svevišnjem Gospodinu, ali da ih ponovimo i ovako osim kroz stihove, jer ovo su esencijalne stvari za svačiji duhovni napredak.

 

1.            śraddhā

2.            sādhu-sańga

3.            bhajana-kriyā

4.            anartha-nivṛtti

5.            niṣṭhā

6.            ruci

7.            āsakti

8.            bhāva

9.            prema

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Madhya-līlā        Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.14-15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
20.11.2019.

THEORY OF ILLUSION -- TEORIJA ILUZIJE [PART 5]


THE FALSITY OF ŚRĪPĀDA ŚAṄKARĀCĀRYA’S EXPLANATION OF VIVARTA-VĀDA AND PARIṆĀMA-VĀDA HAS BEEN DETECTED BY THE VAIṢṆAVA ĀCĀRYAS, ESPECIALLY JĪVA GOSVĀMĪ, WHOSE OPINION IS THAT ACTUALLY ŚAṄKARA DID NOT UNDERSTAND THE VEDĀNTA-SŪTRA. IN ŚAṄKARA’S EXPLANATION OF ONE SŪTRA, ĀNANDA-MAYO ’BHYĀSĀT, HE HAS INTERPRETED THE AFFIX MAYAṬ WITH SUCH WORD JUGGLERY THAT THIS VERY EXPLANATION PROVES THAT HE HAD LITTLE KNOWLEDGE OF THE VEDĀNTA-SŪTRA BUT SIMPLY WANTED TO SUPPORT HIS IMPERSONALISM THROUGH THE APHORISMS OF THE VEDĀNTA PHILOSOPHY.  

 

VAIṢṆAVSKI ĀCĀRYE SU UTVRDILI NEISTINITOST ŚRĪPĀDA ŚAŃKARĀCĀRYINOG OBJAŠNJENJA VIVARTA-VĀDE I PARIṆĀMA-VĀDE, A POSEBNO JĪVA GOSVĀMĪ. PREMA NJEGOVOM MIŠLJENJU, ŚAŃKARA NIJE SHVATIO VEDĀNTA-SŪTRU. U SVOM OBJAŠNJENJU JEDNE SŪTRE -- ANANDAMAYO 'BHYASAT -- ŚAŃKARA JE PROTUMAČIO AFIKS MAYAṬ, POIGRAVAJUĆI SE RIJEČIMA NA TAKAV NAČIN DA VEĆ SAMO TO OBJAŠNJENJE DOKAZUJE DA JE POSJEDOVAO VEOMA MALO ZNANJA O VEDĀNTA-SŪTRI I DA JE JEDNOSTAVNO ŽELIO DA POTKRIJEPI SVOJ IMPERSONALIZAM IZREKAMA FILOZOFIJE VEDĀNTE.

 

SUBLIMINALNE I SUPRALIMINALNE PORUKE.

 

KOMENTAR: Još od drevnih vremena, oduvijek je bila aktuelna borba za svaku dušu, između sila svjetla i sila tame i neznanja. U toj borbi bitna je svaka duša. Zašto? Ima više razloga, a jedan od njih je: ako samo jedna osoba shvati kako treba upute śāstra, biće u mogućnosti prenijeti to bona fide transcendentalno znanje mnogim drugim osobama. Zato je svaka osoba vrijedna truda. Samo jedna osoba, koja postepeno stigne do razine uzimanja utočišta lotosovih stopala Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, može postati duhovno nadmoćna većoj grupi osoba, koje su u iluziji. Dalje, svi dobijamo neku sposobnost, ali niko ih ne dobija sve.  Samo Svevišnji  Gospodin Śrī Kṛṣṇa ima sve sposobnosti. Zato je neophodna svakodnevna razmjena s drugim osobama, specijalno duhovno naprednim.

 

Ova pitanja oko teorije iluzije i transformiranja [preobrazbe] energija Svevišnjeg Gospodina, su jako bitna za razumijevanje kompletnog vedskog znanja i vedske filozofije. Nikada ne treba žaliti ni za jednim trenutkom posvećenom ovakvim proučavanjima. Čak šta više, trebamo biti jako sretni i zadovoljni, kada nekada stignemo do razine svjesnosti da počnemo izbjegavati različite umne i filozofske špekulacije, a sve više uzimati utočište u śāstrama. A to su već stvari milosti i blagoslova. Opet, filozofske špekulacije iznimno nekada mogu biti i dobre, ali samo ako nas vode do Svevišnjeg Gospodina.  

 

Manje je poznato da imanje umnih špekulacija u stvari spada pod regulativne principe, tačnije pod četvrti regulativni princip, te da ih treba pažljivo izbjegavati uvijek i u svakoj prilici. Šta znači ispoštovati četiri duhovna regulativna principa, ili principa slobode? To su principi, koji nas oslobađaju od materijalnih vezanosti i omogućavaju prihvatanje viših, čistijih energija i transcendencije, te na kraju i utočišta lotosovih stopala Svevišnje Božanske Osobe. Bez toga -- ne ide! Dakle, niko od nas ne može ni pomisliti na značajniji duhovni napredak, sve dok u svom životu ne ispoštuje četiri regulativna principa: 1. Neimanje nedozvoljenog seksa izvan regulirane bračne zajednice. 2. Neubijanje, nenanošenje patnje i nekonzumiranje ubijenih životinja. 3. neintoksikacija-nekonzumiranje alkohola, droga i drugih opijata, nepušenje cigareta i duhanskih prerađevina. 4. Nekockanje, neigranje hazardnih igara i igara na sreću, neimanje umnih špekulacija. Prema višem uređenju zatim dobijamo upute kako dalje, od duhovno naprednijih osoba i vjerodostojnih učitelja svijeta.

 

Opet, ako nismo dovoljno budni i introspektivni, može se dešavati čak i kada  smo već duboko u duhovnom procesu, da zbog različitih okolnosti počnemo postepeno zapostavljati četiri regulativna principa, te praviti i druge kompromise na račun uputa datim u śāstrama, uspostavljenih duhovnih principa, te i uputa duhovnih učitelja i predhodnih Ācārya. Ali,  vrlo brzo ćemo biti vraćeni unatrag i što je još gore – uglavnom većina dotadašnje milosti  i blagoslova nam bivaju uzeti i to na duži rok. A, kada se jednom duhovno padne, kasnije se veoma teško vratiti na predhodnu poziciju, skoro da je to nemoguća misija. Biće potrebni jaki karmički potencijali, enorman trud, godine i godine rada na sebi i brojna iskušenja, te specijalno ogromna milost i blagoslovi vaiṣṇava i duhovnih učitelja za eventualno ponovno uspješno podizanje svjesnosti. A i tada, znajmo da ćemo biti pod jakom lupom. Vjerovatne su i povelike i dugotrajne traume od proživljenog, kako na ličnoj razini, tako i za okolinu. Ipak, čak i tada, dio stečenog duhovnog kredita ostaje za ubuduće. Dakle, kada se već krene dugim putem duhovnih traganja, što obično traje životima i životima, moramo biti sve više pažljiviji u očuvanju do tada postignutog i realiziranog. Znajmo da ćemo češće biti testirani. Iluzorna energija māyā je opunomoćena da nas testira na različite načine. Neki od tih aranžmana i testova će biti sve suptilniji, kako idemo dalje.

 

Uticaji iluzije – māye [ili onoga što nije], na naše živote, često idu preko osnovnih životnih aktivnosti, preko posla i načina zarađivanja novca, pogrešne ishrane, pogrešnog načina meditacije i molitvi, čitanja pogrešne literature, preko upražnjavanja i slušanja različitih stilova agresivne čulne muzike, te kroz druge subliminalne i supraliminalne poruke, koje primamo nesvjesno, a nekada i svjesno. Pa i ako smo svjesni da primamo određene poruke koje djeluju više na suptilnoj razini, opet smo često nesvjesni njihovog dugotrajnog razarujećeg učinka i posljedica po našu cjelokupnu egzistenciju. Subliminalne i supraliminalne poruke ostaju uskladištene duboko u našoj podsvijesti i mogu da izađu na površinu i svjetlo dana u najnezgodnijem trenutku. Možemo uzeti za primjer i aktivnosti  moćnih bankarskih krugova i trgovaca za povećanjem potrošačkog mentaliteta kod masa ljudi, te uvećavanjem zarade [profita] putem različih reklama na tv, jambo-plakatima, u časopisima, putem internet I filmske industrije, etc. Ali, ovo je već jako opširna tema i o tome nekom drugom prilikom detaljnije. I za ovo je najbolji lijek, kao i za sve ostalo, svakodnevno mantranje [ponavljanje] vedskih mantri, specijalno mantre koja je do nas došla iz duhovnog svijeta -- Hare Kṛṣṇa mahā mantre, kao i moćnih protekcionih mantri Gospodina Nṛsimhadeva. Svakodnevno pažljivo ponavljanje vedskih mantri proizvodi i druge moćne efekte na ljude, čak i danas praktički nepoznate zapadnoj nauci, koje ona samo naslućuje. Za isto će biti neophodno puno šire razmatranje, jer u pitanju je kompleksna materija i čitava vedska nauka o zvuku [Śabda].  

 

Često će nam se u duhovnom životu postavljati i pitanja šta je to duhovno, a šta je materijalno? Kako što znamo, već uobičajeno mnoge aktivnosti u svijetu se nazivaju duhovnim, iako nisu ni blizu toga. Nije baš sve tako jednostavno, ali za neku praktičnu upotrebu postoji jednostavna formula. Generalno, sve što radimo za zadovoljstvo Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- je duhovno! Sve što radimo za vlastito čulno zadovoljstvo -- je materijalno!

 

Prva četiri nastavka ove intrigantne teme dostupni su bez pretraživanja putem pema linkova: 

 

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/08/09/4163967

PART 2: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/09/25/4172518

PART 3: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/10/04/4173856

PART 4: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2019/11/06/4180014

 

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/08/09/4163973

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/09/25/4172519

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/10/04/4173857

PART 4: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/arhiva/2019/11/06/4180016

  

STIH 126

 

nānā ratna-rāśi haya cintāmaṇi haite

tathāpiha maṇi rahe svarūpe avikṛte

 

SYNONYMS: nānā — varieties; ratna-rāśi — valuable jewels; haya — become possible; cintāmaṇi — the touchstone; haite — from; tathāpiha — still, certainly; maṇi — the touchstone; rahe — remains; svarūpe — in its original form; avikṛte — without change.

 

Mada čarobni kamen proizvodi mnoštvo različitih dragulja, ostaje isti i ne mijenja svoj prvobitni oblik.

 

STIH 127

 

prākṛta-vastute yadi acintya-śakti haya

īśvarera acintya-śakti, — ithe ki vismaya

 

SYNONYMS: prākṛta-vastute — in material things; yadi — if; acintya — inconceivable; śakti — potency; haya — becomes possible; īśvarera — of the Supreme Lord; acintya — inconceivable; śakti — potency; ithe — in this; ki — what; vismaya — wonderful.

 

Ako materijalni predmeti posjeduju takvu nepojmljivu moć, zašto onda ne bismo vjerovali u nepojmljivu moć Svevišnje Božanske Osobe?

 

SMISAO: Argument, koji je u ovom stihu iznio Śrī Caitanya Mahāprabhu, može veoma lako shvatiti čak i običan čovjek, ako jednostavno pomisli na djelatnosti Sunca, koje još od pamtivijeka širi neograničene količine toplote i svjetIosti, a ipak nije ni najmanje izgubilo svoju moć. Savremena nauka vjeruje da Sunce održava čitavu kosmičku manifestaciju i zapravo možemo vidjeti, kako aktivnosti Sunca [svjetlost i toplota] održavaju red u čitavom univerzumu. Povrće raste zahvaljujući toploti i svjetlosti Sunca. Čak se i planete okreću zahvaljujući toploti i svjetlosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Zato ponekad savremeni naučnici smatraju Sunce prvobitnim uzrokom kreacije, ne znajući da je Sunce samo medijum, jer je i njega stvorila vrhovna energija Svevišnje Božanske Osobe. Pored Sunca i čarobnog kamena, postoje mnoge druge materijalne stvari, koje preobražavaju svoju energiju na različite načine, a ipak ostaju nepromijenjene. Stoga nije potrebno da se prvobitni uzrok, Svevišnji Gospodin, promijeni zbog promjena ili preobražaja Njegovih različitih energija.

 

Vaiṣṇavski Ācārye su utvrdili neistinitost Śrīpāda Śańkarācāryinog objašnjenja vivarta-vāde i pariṇāma-vāde, a posebno Jīva Gosvāmī. Prema njegovom mišljenju, Śańkara nije shvatio Vedānta-sūtru. U svom objašnjenju jedne sūtre -- anandamayo 'bhyasat -- Śańkara je protumačio afiks mayaṭ, poigravajući se riječima na takav način da već samo to objašnjenje dokazuje da je posjedovao veoma malo znanja o Vedānta-sūtri i da je jednostavno želio da potkrijepi svoj impersonalizam izrekama filozofije Vedānte. Međutim, nije uspio u tome, jer nije mogao iznijeti jake argumente. U vezi s tim, Śrīla Jīva Gosvāmī citira izreku -- brahma pucchaḿ pratiṣṭhā [Taittirīya Up. 2.5], koja pruža vedsko svjedočanstvo da je Brahman porijeklo svega. Prema Śrīla Jīvi Gosvāmīyu, Śrīpāda Śańkarācārya je prilikom objašnjavanja ovog stiha protumačio razne sanskritske reči na takav način da je time posredno izjavio da Vyāsadeva posjeduje veoma malo znanja o višoj logici. Takvo bezobzirno odstupanje od pravog značenja Vedānta-sūtre je dovelo do pojave određene vrste ljudi, koja igrom riječi pokušava da izvuče razna posredna značenja iz vedskih spisa, posebno iz Bhagavad-gīte. Jedan od njih je čak objasnio da se riječ Kurukṣetra odnosi na tijelo. Međutim, takva objašnjenja podrazumijevaju da ni Gospodin Kṛṣṇa ni Vyāsadeva, nisu na pravi način koristili riječi u skladu s njihovom etimologijom. Oni navode čovjeka na pomisao da je Gospodin Kṛṣṇa ostavio Svoju knjigu māyāvādīyima da je kasnije objasne, pošto nije mogao lično odrediti smisao onoga što je govorio i pošto Vyāsadeva nije znao smisao onoga što je pisao. Međutim, takva objašnjenja samo dokazuju da njihovi pobornici imaju malo smisla za filozofiju.

 

Umjesto da gubimo svoje vrijeme na izvlačenje takvih posrednih značenja iz Vedānta-sūtre i drugih vedskih spisa, trebamo prihvatiti riječi tih knjiga takve kakve jesu. Zato, predstavljajući Bhagavad-gītu kakva jeste, nismo mijenjali značenje izvornih riječi. Ako proučavamo Vedānta-sūtru kakva jeste bez hirovitih i kapricioznih krivotvorenja, možemo je veoma lako shvatiti. Śrīla Vyāsadeva stoga objašnjava Vedānta-sūtru, počev s prvom sūtrom -- janmādy asya yataḥ [SB 1.1.1], u svom Śrīmad-Bhāgavatamu [1.1.1]:

 

janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ sva-rāṭ

 

"Meditiram na Njega [Gospodina Śrī Kṛṣṇu], transcendentalnu stvarnost, koji je prvobitni uzrok svih uzroka, iz koga svi manifestirani univerzumi nastaju, u kojem počivaju i koji ih uništava. Meditiram na tog vječno blistavog Gospodma, koji je neposredno i posredno svjestan svih manifestacija, a ipak potpuno nezavisan."

 

Svevišnji Gospodin dobro zna kako da sve učini savršeno. On je abhijña -- uvijek potpuno svjestan. Gospodin zato kaže u Bhagavad-gīti [7.26] da zna sve, prošlost, sadašnjost i budućnost, ali niko osim bhakte ne poznaje Njega kakav jeste. Zato Gospodinovi bhakte shvataju Apsolutnu Istinu, Svevišnju Božansku Osobu, bar djelimično, dok māyāvādī filozofi, koji nepotrebno špekuliraju da bi shvatili Apsolutnu Istinu, samo gube svoje vrijeme.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.126-127

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ -- 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412

Stariji postovi

<< 01/2020 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
50899

Powered by Blogger.ba